Cập nhật tiến độ thi công trát thô lâu đài nguy nga – TC21083

Khảo sát thực địa trước ngày khởi công TC21083
Thi công ép cọc biệt thự lâu đài TC21083
Thi công ép cọc lâu đài TC21083
Hình ảnh thi công ép cọc TC21083
Thi công móng lâu đài TC21083
Xây dựng móng công trình lâu đài TC21083
Thi công dầm sắt TC21083
Đổ móng biệt thự lâu đài TC21083
Thi công móng biệt thự lâu đài TC21083
Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083
Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083
Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083
Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083
Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083
Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083
Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083
Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083
Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083
Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083
Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083
Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083
Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083
Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083
Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083
Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083
Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083
Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083
Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083
Thi công lâu đài cổ điển TC21083
Thi công lâu đài cổ điển TC21083
Thi công lâu đài cổ điển TC21083
Thi công lâu đài cổ điển TC21083
Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083
Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083
Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083
Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083
Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083
Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083
Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083
Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083
Thi công cất nóc lâu đài TC21083
Xây thô cơ bản lâu đài TC21083
Xây thô cơ bản lâu đài TC21083
Xây thô cơ bản lâu đài TC21083
Xây thô cơ bản lâu đài TC21083
Xây thô cơ bản lâu đài TC21083
Xây thô cơ bản lâu đài TC21083
Xây thô cơ bản lâu đài TC21083
Xây thô cơ bản lâu đài TC21083
Xây thô cơ bản lâu đài TC21083
Xây thô cơ bản lâu đài TC21083
Xây thô cơ bản lâu đài TC21083
Xây thô cơ bản lâu đài TC21083
Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083
Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083
Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083
Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083
Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083
Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083
Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083
Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083
Trát thô cơ bản lâu đài TC21083
Trát thô cơ bản lâu đài TC21083
Trát thô cơ bản lâu đài TC21083
Xây thô lâu đài TC21083
Xây thô lâu đài TC21083
Xây thô lâu đài TC21083
Xây thô lâu đài TC21083
Trát thô biệt thự lâu đài TC21083
Trát thô biệt thự lâu đài TC21083
Trát thô biệt thự lâu đài TC21083
Trát thô biệt thự lâu đài TC21083
Trát thô biệt thự lâu đài TC21083
Trát thô biệt thự lâu đài TC21083
Trát thô biệt thự lâu đài TC21083
Trát thô biệt thự lâu đài TC21083
Cập nhật tiến độ trát thô TC21083
Cập nhật tiến độ trát thô TC21083
Cập nhật tiến độ trát thô TC21083
Cập nhật tiến độ trát thô TC21083
Cập nhật tiến độ trát thô TC21083
Cập nhật tiến độ trát thô TC21083
Trát thô hoàn thiện biệt thự cổ điển TC21083
Trát thô hoàn thiện biệt thự cổ điển TC21083
Trát thô hoàn thiện biệt thự cổ điển TC21083
Trát thô hoàn thiện biệt thự cổ điển TC21083
Trát thô hoàn thiện biệt thự cổ điển TC21083
Xây thô chóp mái biệt thự cổ điển TC21083
Xây thô chóp mái biệt thự cổ điển TC21083
Xây thô chóp mái biệt thự cổ điển TC21083
Xây thô chóp mái biệt thự cổ điển TC21083
Thi công trát thô ngoại thất biệt thự lâu đài TC21083
Thi công trát thô ngoại thất biệt thự lâu đài TC21083
Thi công trát thô ngoại thất biệt thự lâu đài TC21083
Thi công trát thô ngoại thất biệt thự lâu đài TC21083
Thi công trát thô ngoại thất biệt thự lâu đài TC21083
Thi công trát thô ngoại thất biệt thự lâu đài TC21083
Thi công trát thô ngoại thất biệt thự lâu đài TC21083
Hoàn thiện chóp lâu đài TC21083
Hoàn thiện chóp lâu đài TC21083
Hoàn thiện chóp lâu đài TC21083
Hoàn thiện chóp lâu đài TC21083
Hoàn thiện chóp lâu đài TC21083
Trang trí thức cột lâu đài TC21083
Trang trí thức cột lâu đài TC21083
Trang trí thức cột lâu đài TC21083
Trang trí thức cột lâu đài TC21083
Trát thô lâu đài TC21083
Trát thô lâu đài TC21083
Trát thô lâu đài TC21083
Trát thô lâu đài TC21083
Hoàn thiện thô lâu đài TC21083
Hoàn thiện thô lâu đài TC21083
Hoàn thiện thô lâu đài TC21083
Hoàn thiện thô lâu đài TC21083
Hoàn thiện thô lâu đài TC21083
Hoàn thiện thô lâu đài TC21083
Hoàn thiện thô lâu đài TC21083
Hoàn thiện thô lâu đài TC21083
Hoàn thiện thô lâu đài TC21083
Hoàn thiện thô lâu đài TC21083
Hoàn thiện thô lâu đài TC21083
Hoàn thiện thô lâu đài TC21083
Hoàn thiện thô lâu đài TC21083
Hoàn thiện thô lâu đài TC21083
Thi công trang trí thức cột lâu đài TC21083
Thi công trang trí thức cột lâu đài TC21083
Thi công trang trí thức cột lâu đài TC21083
Thi công trang trí thức cột lâu đài TC21083
Thi công trang trí thức cột lâu đài TC21083
Thi công trang trí thức cột lâu đài TC21083
Thi công trang trí thức cột lâu đài TC21083
Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083
Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083
Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083
Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083
Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083
Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083
Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083
Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083
Cập nhật tiến độ xây thô lâu đài TC21083
Cập nhật tiến độ xây thô lâu đài TC21083
Cập nhật tiến độ xây thô lâu đài TC21083
Cập nhật tiến độ xây thô lâu đài TC21083
Cập nhật tiến độ xây thô lâu đài TC21083
Cập nhật tiến độ xây thô lâu đài TC21083
Cập nhật tiến độ xây thô lâu đài TC21083
Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083
Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083
Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083
Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083
Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083
Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083
Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083
Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083
Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083
Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083
Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083
Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083
Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083
Cập nhật tiến độ thi công trát thô lâu đài nguy nga – TC21083
2021
KT21083

Hoàn thiện thô lâu đài

Hoàn thiện thô lâu đài cổ điển TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài cổ điển TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài cổ điển TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài cổ điển TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài cổ điển TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài cổ điển TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài cổ điển TC21083

Thi công lát sàn

Đắp phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí đắp phào chỉ

Đắp phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Đắp phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Đắp phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Đắp phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Đắp phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Đắp phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Đắp phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Đắp phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Đắp phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Đắp phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí phào chỉ lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083Xóa ảnh đại diện

Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083

Trang trí thô lâu đài cổ điển TC21083

Thi công xong phần thô

Cập nhật tiến độ xây thô lâu đài TC21083

Cập nhật tiến độ xây thô lâu đài TC21083

Cập nhật tiến độ xây thô lâu đài TC21083

Cập nhật tiến độ xây thô lâu đài TC21083

Cập nhật tiến độ xây thô lâu đài TC21083

Cập nhật tiến độ xây thô lâu đài TC21083

Cập nhật tiến độ xây thô lâu đài TC21083

Trang trí thức cột lâu đài

Thi công trang trí thức cột lâu đài TC21083

Thi công trang trí thức cột lâu đài TC21083

Thi công trang trí thức cột lâu đài TC21083

Thi công trang trí thức cột lâu đài TC21083

Thi công trang trí thức cột lâu đài TC21083

Thi công trang trí thức cột lâu đài TC21083

Thi công trang trí thức cột lâu đài TC21083

Hoàn thiện thô

Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083

Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083

Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083

Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083

Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083

Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083

Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083

Trát thô hoàn thiện lâu đài TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài TC21083

Trang trí thức cột

Hoàn thiện thô lâu đài TC21083

Hoàn thiện thô lâu đài TC21083

Trang trí thức cột lâu đài TC21083

Trang trí thức cột lâu đài TC21083

Trang trí thức cột lâu đài TC21083

Trát thô cơ bản

Hoàn thiện chóp lâu đài TC21083

Hoàn thiện chóp lâu đài TC21083

Hoàn thiện chóp lâu đài TC21083

Hoàn thiện chóp lâu đài TC21083

Trát thô lâu đài TC21083

Trát thô lâu đài TC21083

Trát thô lâu đài TC21083

Trát thô lâu đài TC21083

Thi công trát thô ngoại thất biệt thự lâu đài TC21083

Thi công trát thô ngoại thất biệt thự lâu đài TC21083

Thi công trát thô ngoại thất biệt thự lâu đài TC21083

Thi công trát thô ngoại thất biệt thự lâu đài TC21083

Thi công trát thô ngoại thất biệt thự lâu đài TC21083

Thi công trát thô ngoại thất biệt thự lâu đài TC21083

Thi công trát thô ngoại thất biệt thự lâu đài TC21083

Trát thô hoàn thiện biệt thự cổ điển TC21083 Trát thô hoàn thiện biệt thự cổ điển TC21083 Xây thô chóp mái biệt thự cổ điển TC21083

Xây thô chóp mái biệt thự cổ điển TC21083

Xây thô chóp mái biệt thự cổ điển TC21083

Xây thô chóp mái biệt thự cổ điển TC21083

Trát thô hoàn thiện biệt thự cổ điển TC21083

Trát thô hoàn thiện biệt thự cổ điển TC21083

Trát thô hoàn thiện biệt thự cổ điển TC21083

Cập nhật tiến độ trát thô TC21083 Cập nhật tiến độ trát thô TC21083 Cập nhật tiến độ trát thô TC21083 Cập nhật tiến độ trát thô TC21083 Cập nhật tiến độ trát thô TC21083 Cập nhật tiến độ trát thô TC21083

Trát thô biệt thự lâu đài TC21083 Trát thô biệt thự lâu đài TC21083 Trát thô biệt thự lâu đài TC21083 Trát thô biệt thự lâu đài TC21083 Trát thô biệt thự lâu đài TC21083 Trát thô biệt thự lâu đài TC21083 Trát thô biệt thự lâu đài TC21083 Trát thô biệt thự lâu đài TC21083

Trát thô cơ bản lâu đài TC21083 Trát thô cơ bản lâu đài TC21083 Trát thô cơ bản lâu đài TC21083

Thi công xây thô cơ bản

Xây thô lâu đài TC21083 Xây thô lâu đài TC21083 Xây thô lâu đài TC21083 Xây thô lâu đài TC21083

Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083 Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083 Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083 Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083 Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083 Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083 Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083 Thi công thô cơ bản lâu đài TC21083

Xây thô cơ bản lâu đài TC21083 Xây thô cơ bản lâu đài TC21083 Xây thô cơ bản lâu đài TC21083 Xây thô cơ bản lâu đài TC21083 Xây thô cơ bản lâu đài TC21083 Xây thô cơ bản lâu đài TC21083 Xây thô cơ bản lâu đài TC21083

Xây thô cơ bản lâu đài TC21083 Xây thô cơ bản lâu đài TC21083 Xây thô cơ bản lâu đài TC21083 Xây thô cơ bản lâu đài TC21083 Xây thô cơ bản lâu đài TC21083

Thi công mái, cất nóc lâu đài

Thi công cất nóc lâu đài TC21083

Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083 Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083 Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083 Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083 Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083 Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083 Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083 Thi công hệ mái lâu đài cổ điển TC21083

Xây thô tầng 2 công trình lâu đài

Thi công lâu đài cổ điển TC21083 Thi công lâu đài cổ điển TC21083 Thi công lâu đài cổ điển TC21083 Thi công lâu đài cổ điển TC21083

Xây thô tầng 1 công trình lâu đài

Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083 Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083 Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083 Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083 Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083 Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083 Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083 Xây thô tầng 1 lâu đài nguy nga TC21083

Hình ảnh thi công móng tòa lâu đài nguy nga

Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083

Hinh anh thi cong xay dung mong TC21083

Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083

Hinh anh thi cong xay dung mong TC21083

Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083

Hinh anh thi cong xay dung mong TC21083

Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083

Hinh anh thi cong xay dung mong TC21083

Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083

Hinh anh thi cong xay dung mong TC21083

Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083

Hinh anh thi cong xay dung mong TC21083

Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083

Hinh anh thi cong xay dung mong TC21083

Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083

Hinh anh thi cong xay dung mong TC21083

Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083

Hinh anh thi cong xay dung mong TC21083

Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083

Hinh anh thi cong xay dung mong TC21083

Hình ảnh thi công móng lâu đài TC21083

Hinh anh thi cong xay dung mong TC21083

Thi công móng lâu đài TC21083

Khoi-cong-thi-cong-biet-thu-lau-dai-TC21083

Thi công móng biệt thự lâu đài TC21083

Khoi-cong-thi-cong-biet-thu-lau-dai-TC21083

Đổ móng biệt thự lâu đài TC21083

Khoi-cong-thi-cong-biet-thu-lau-dai-TC21083

Thi công dầm sắt TC21083

Khoi-cong-thi-cong-biet-thu-lau-dai-TC21083

Xây dựng móng công trình lâu đài TC21083

Khoi-cong-thi-cong-biet-thu-lau-dai-TC21083

Thi công ép cọc làm móng

Thi công ép cọc biệt thự lâu đài TC21083

Khoi-cong-thi-cong-biet-thu-lau-dai-TC21083

Thi công ép cọc lâu đài TC21083

Khoi-cong-thi-cong-biet-thu-lau-dai-TC21083

Hình ảnh thi công ép cọc TC21083

Khoi-cong-thi-cong-biet-thu-lau-dai-TC21083

Khảo sát thực địa trước khi thi công

Khảo sát thực địa trước ngày khởi công TC21083

Khoi-cong-thi-cong-biet-thu-lau-dai-TC21083

Nhận tư vấn miễn phí từ nhà thiết kế & kỹ sư xây dựng

  Dự án liên quan

  Nhận tư vấn phong thủy miễn phí

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Showroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy sản xuất nội thất gỗ 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất

   Nhận dự toán thi công miễn phí 

    Logo Betaviet Footer

    TRUNG TÂM THIẾT KẾ - THI CÔNG

    Bản đồ đường đi 

    Hotline: 0915 010 800

    Email: lienhe@betaviet.com

    Website: https://betaviet.com/

    * HÀ NỘI: Tòa nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco 5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    *TP HỒ CHÍ MINH: 03.22, Lầu 3 tòa nhà Asiana Capella, 184 Trần Văn Kiểu, Q.6, TP. HCM

    *NGHỆ AN: LK5-05, Khu liền kề Trường Thịnh Phát, Đ. Trương Văn Lĩnh, TP. Vinh, Nghệ An

    *THANH HÓA: 125 Bùi Đạt, P. An Hoạch, TP. Thanh Hóa

    *HẢI DƯƠNG: Số 118 Đ. Thanh Bình, TP. Hải Dương

    *BẮC NINH: 99 Đ. Lê Thánh Tông, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh

    SHOWROOM 1 - VẬT LIỆU HOÀN THIỆN - THIẾT BỊ

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    SHOWROOM 2 - ĐỒ NỘI THẤT - TRANG TRÍ

    ♦ Tòa nhà Galaxy Centre,  KĐT Thanh Hà, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    Bản đồ đường đi 

    KẾT NỐI THÊM VỚI CHÚNG TÔI

    Youtube Betaviet
    Youtube Betaviet
    Facebook Betaviet
    Facebook Betaviet
    Zalo Betaviet
    Zalo Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Instargram Betaviet
    Instargram Betaviet
    Bản đồ đường đi
    Liên hệ nhận mẫu Miễn Phí
    Chat với chúng tôi qua Facebook
    Chat với chúng tôi qua Zalo
    Hotline Thiết Kế : 091 501 0800

    Copyright © Betaviet since 2009. Alright reserverd. Thương hiệu đã được đăng ký. ® Ghi rõ nguồn "https://betaviet.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.