Xây nhà trọn gói biệt thự cao cấp 3 tầng tân cổ điển tại Thanh Hóa – TC21059

thi công biệt thự
Đào móng - TC21059
Thực địa công trình - TC21059
Thi công ép cọc - TC21059
Ép cọc - TC21059
Thi công móng - TC21059
Thi công xây móng - TC21059
Thi công móng - TC21059
Xây móng - TC21059
Giàn móng - TC21059
Xây móng tầng 1 - TC21059
Thi công móng tầng 1- TC21059
Thi công móng - TC21059
Xây móng - TC21059
Dựng khhung tầng 1 - TC21059
Dưng khung tầng 1 TC21059
Hình ảnh xây khung tầng 1 TC21059
Hình ảnh dựng cột tầng 1 TC21059
Thi công móng tầng 2 TC21059
Hình ảnh thi công móng tầng 2 TC21059
Thi công móng tầng 2 TC21059
Hình ảnh thi công móng tầng 2 TC21059
Thi công móng tầng 2 TC21059
Thi công đổ móng TC21059
Đổ móng tầng 2 - TC21059
Thi công đổ trần tầng 2 TC21059
Thi công móng tầng 2
Đổ móng tầng 2
Hình ảnh thi công dầm sắt TC21059
Hình ảnh thi công dầm sắt TC21059
Hình ảnh thi công dầm sắt TC21059
Hình ảnh thi công dầm sắt TC21059
Hình ảnh thi công dầm sắt TC21059
Xây thô biệt thự quy mô TC21059
Xây thô biệt thự quy mô TC21059
Xây thô biệt thự quy mô TC21059
Xây thô biệt thự quy mô TC21059
Xây thô biệt thự quy mô TC21059
Xây thô biệt thự quy mô TC21059
Thi công trần biệt thự tầng 3 - TC21059
Thi công trần biệt thự tầng 3 - TC21059
Thi công hệ mái siêu biệt thự TC21059
Thi công hệ mái siêu biệt thự TC21059
Thi công hệ mái siêu biệt thự TC21059
Thi công hệ mái siêu biệt thự TC21059
Thi công hệ mái siêu biệt thự TC21059
Thi công biệt thự quy mô TC21059
Sơn bả nội thất siêu biệt thự TC21059
Thi công mái siêu biệt thự TC21059
Thi công mái siêu biệt thự TC21059
Thi công xây thô cơ bản TC21059
Thi công xây thô cơ bản TC21059
Thi công xây thô cơ bản TC21059
Thi công xây thô cơ bản TC21059
Thi công xây thô cơ bản TC21059
Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059
Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059
Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059
Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059
Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059
Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059
Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059
Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059
Thi cong phao chi dinh thu TC21059
Thi cong phao chi dinh thu TC21059
Thi cong phao chi dinh thu TC21059
Thi cong phao chi dinh thu TC21059
Trang trí hoàn thiện ngoại thất biệt thự quy mô TC21059
Trang trí hoàn thiện ngoại thất biệt thự quy mô TC21059
Trang trí hoàn thiện ngoại thất biệt thự quy mô TC21059
Trang trí hoàn thiện ngoại thất biệt thự quy mô TC21059
Trang trí hoàn thiện ngoại thất biệt thự quy mô TC21059
Trang trí hoàn thiện ngoại thất biệt thự quy mô TC21059
Trang trí hoàn thiện ngoại thất biệt thự quy mô TC21059
Hình ảnh thi công thô siêu biệt thự TC21059
Hình ảnh thi công thô siêu biệt thự TC21059
Hình ảnh thi công thô siêu biệt thự TC21059
Hình ảnh thi công thô siêu biệt thự TC21059
Hình ảnh thi công thô siêu biệt thự TC21059
Hình ảnh thi công thô siêu biệt thự TC21059
Hình ảnh thi công thô siêu biệt thự TC21059
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059
Thi công cầu thang TC21059
Thi công sân bể TC21059
Thi công sân bể TC21059
Thi công sân bể TC21059
Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059
Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059
Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059
Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059
Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059
Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059
Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059
Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059
Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059
Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059
Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059
Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059
Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059
Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059
Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059
Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059
Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059
Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059
Hoàn thiện sơn ngoại thất TC21059
Hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059
Hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059
Hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059
Hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059
Thi công gara ô tô TC21059
Thi công lát sàn TC21059
Thi công ốp tường TC21059
Thi công lát sàn TC21059
Hoàn thiện thô biệt thự tân cổ điển TC21059
Hoàn thiện thô biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự TC21059
Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự TC21059
Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự TC21059
Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự TC21059
Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự TC21059
Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự TC21059
Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059
Xây nhà trọn gói biệt thự cao cấp 3 tầng tân cổ điển tại Thanh Hóa – TC21059
2021

Hoàn thiện nội thất siêu biệt thự

Hoàn thiện thô biệt thự tân cổ điển TC21059

Hoàn thiện thô biệt thự tân cổ điển TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Hình ảnh thi công hoàn thiện TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công nội thất biệt thự tân cổ điển TC21059

Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự TC21059

Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự TC21059

Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự TC21059

Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự TC21059

Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự TC21059

Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự TC21059

Thi công hoàn thiện nội thất biệt thự TC21059

Thi công ốp lát tường, sàn

Thi công ốp tường TC21059

Thi công lát sàn TC21059

Thi công lát sàn TC21059

Thi công gara ô tô TC21059

Hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059

Hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059

Hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059

Hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059

Hoàn thiện sơn bả nội ngoại thất

Hoàn thiện sơn ngoại thất TC21059

Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059

Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059

Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059

Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059

Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059

Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059

Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059

Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059

Hoàn thiện sơn bả nội thất TC21059

Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự

Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059 Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059 Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059 Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059 Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059 Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059 Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059 Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059 Sơn hoàn thiện thô siêu biệt thự TC21059

Xây thô cầu thang

Thi công cầu thang TC21059

Thi công sân bể

Thi công sân bể TC21059 Thi công sân bể TC21059 Thi công sân bể TC21059

Hoàn thiện xây thô cơ bản

Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự quy mô TC21059

Trát thô hoàn thiện trong/ ngoài

Hình ảnh thi công thô siêu biệt thự TC21059 Hình ảnh thi công thô siêu biệt thự TC21059 Hình ảnh thi công thô siêu biệt thự TC21059 Hình ảnh thi công thô siêu biệt thự TC21059 Hình ảnh thi công thô siêu biệt thự TC21059 Hình ảnh thi công thô siêu biệt thự TC21059 Hình ảnh thi công thô siêu biệt thự TC21059

Trang trí hoàn thiện ngoại thất biệt thự quy mô TC21059 Trang trí hoàn thiện ngoại thất biệt thự quy mô TC21059 Trang trí hoàn thiện ngoại thất biệt thự quy mô TC21059 Trang trí hoàn thiện ngoại thất biệt thự quy mô TC21059 Trang trí hoàn thiện ngoại thất biệt thự quy mô TC21059 Trang trí hoàn thiện ngoại thất biệt thự quy mô TC21059 Trang trí hoàn thiện ngoại thất biệt thự quy mô TC21059

Thi cong phao chi dinh thu TC21059 Thi cong phao chi dinh thu TC21059 Thi cong phao chi dinh thu TC21059 Thi cong phao chi dinh thu TC21059

Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059 Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059 Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059 Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059 Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059 Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059 Thi công trát hoàn thiện ngoại thất TC21059

Sơn bả nội thất

Sơn bả nội thất siêu biệt thự TC21059

Hoàn thiện xây thô cơ bản

Thi công xây thô cơ bản TC21059 Thi công xây thô cơ bản TC21059 Thi công xây thô cơ bản TC21059 Thi công xây thô cơ bản TC21059 Thi công xây thô cơ bản TC21059

Thi công hệ mái vòm và mái Mansard nguy nga

Thi công mái siêu biệt thự TC21059 Thi công mái siêu biệt thự TC21059

Thi công biệt thự quy mô TC21059

Thi công hệ mái siêu biệt thự TC21059 Thi công hệ mái siêu biệt thự TC21059 Thi công hệ mái siêu biệt thự TC21059 Thi công hệ mái siêu biệt thự TC21059 Thi công hệ mái siêu biệt thự TC21059

Xây thô cơ bản

Xây thô biệt thự quy mô TC21059

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21059

Xây thô biệt thự quy mô TC21059

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21059

Xây thô biệt thự quy mô TC21059

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21059

Xây thô biệt thự quy mô TC21059

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21059

Xây thô biệt thự quy mô TC21059

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21059

Thi công đổ trần tầng 3

Thi công trần biệt thự tầng 3 - TC21059

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21059

Thi công trần biệt thự tầng 3 - TC21059

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21059

Hình ảnh thi công dầm sắt TC21059

Hinh-anh-thi-cong-dam-sat-tang-3-TC21059

Hình ảnh thi công dầm sắt TC21059

Hinh-anh-thi-cong-dam-sat-tang-3-TC21059

Hình ảnh thi công dầm sắt TC21059

Hinh-anh-thi-cong-dam-sat-tang-3-TC21059

Hình ảnh thi công dầm sắt TC21059

Hinh-anh-thi-cong-dam-sat-tang-3-TC21059

Hình ảnh thi công dầm sắt TC21059

Hinh-anh-thi-cong-dam-sat-tang-3-TC21059

Thi công đổ trần tầng 2

Đổ trần tầng 2 - TC21059

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-TC21059

Đổ trần tầng 2

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-TC21059

Thi công đổ trần TC21059

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-TC21059

Thi công đổ trần tầng 2 TC21059

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-TC21059

Thi công trần tầng 2 TC21059

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-TC21059

Hình ảnh thi công trần tầng 2 TC21059

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-TC21059

Thi công móng đổ trần tầng 2 TC21059

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-TC21059

Hình ảnh thi công dựng khung thi công tầng 1

Dựng khhung tầng 1 - TC21059

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-TC21059

Hình ảnh dựng cột tầng 1 TC21059

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-TC21059

Hình ảnh xây khung tầng 1 TC21059

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-TC21059

Dưng khung tầng 1 TC21059

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-TC21059

Thi công móng

Thi công móng - TC21059

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6 – TC21059

Xây móng - TC21059

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6 – TC21059

Thi công móng - TC21059

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6 – TC21059

Thi công móng tầng 1- TC21059

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6 – TC21059

Xây móng tầng 1 - TC21059

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6 – TC21059

Giàn móng - TC21059

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6 – TC21059

Xây móng - TC21059

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6 – TC21059

Thi công móng - TC21059

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6 – TC21059

Thi công xây móng - TC21059

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6 – TC21059

Thi công ép cọc - TC21059

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6 – TC21059

Ép cọc - TC21059

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6 – TC21059

Đào móng - TC21059

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6 – TC21059

Thực địa công trình - TC21059

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6 – TC21059

Hình ảnh khởi công xây biệt thự

thi công biệt thự

Thi công xây dựng công trình biệt thự cao cấp TC21059

Nhận tư vấn miễn phí từ nhà thiết kế & kỹ sư xây dựng

  Dự án liên quan

  Nhận tư vấn phong thủy miễn phí

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Showroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy sản xuất nội thất gỗ 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất

   Nhận dự toán thi công miễn phí 

    Logo Betaviet Footer

    TRUNG TÂM THIẾT KẾ - THI CÔNG

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    Hotline: 0915 010 800

    Hành chính: 024 6674 6376

    Email: [email protected]

    Website: https://betaviet.com/

    SHOWROOM 1 - VẬT LIỆU HOÀN THIỆN - THIẾT BỊ

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    SHOWROOM 2 - ĐỒ NỘI THẤT - TRANG TRÍ

    ♦ Tòa nhà Galaxy Centre,  KĐT Thanh Hà, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    Bản đồ đường đi 

    KẾT NỐI THÊM VỚI CHÚNG TÔI

    Youtube Betaviet
    Youtube Betaviet
    Facebook Betaviet
    Facebook Betaviet
    Zalo Betaviet
    Zalo Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Instargram Betaviet
    Instargram Betaviet
    Bản đồ đường đi
    Liên hệ nhận mẫu Miễn Phí
    Chat với chúng tôi qua Facebook
    Chat với chúng tôi qua Zalo
    Hotline Thiết Kế : 091 501 0800

    Copyright © Betaviet since 2009. Alright reserverd. Thương hiệu đã được đăng ký. ® Ghi rõ nguồn "https://betaviet.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.