Cập nhật tiến độ thi công biệt thự Vĩnh Phúc – TC21101

Lễ khởi công TC21101
Đào đất xây móng - TC21101
Đào đất xây móng - TC21101
Đào đất xây móng - TC21101
Đào móng thi công biệt thự sang trọng TC21101
Hình ảnh đào móng biệt thự sang trọng TC21101
Đổ đất nền làm móng biệt thự TC21101
Đổ bê tông móng biệt thự cao cấp TC21101
Thi công dầm móng biệt thự cao cấp TC21101
Thi công dầm móng TC21101
Đổ bê tông nền móng TC21101
Thi công dầm sắt nền móng TC21101
Thi công đường ống nước móng TC21101
Đổ đất nền móng TC21101
Đổ đất nền móng TC21101
Xây thô tầng 1 TC21101
Đổ trần biệt thự TC21101
Đổ trần tầng 2 TC21101
Thi công dầm sắt tầng 2 TC21101
Thi công dầm sát tầng 2
Hình ảnh thi công dầm sắt tầng 2 TC21101
Thi công xây dụng dầm sắt tầng 2 TC21101
Thi công dầm sắt cầu thang TC21101
Xây thô tầng 1 TC21101
Xây thô tầng 1 TC21101
Thi công dầm sắt tầng 2 TC21101
Xây thô tầng 1 TC21101
Xây thô tầng 2 TC21101
Thi công đổ trần tầng 3 TC21101
Thi công đổ trần tầng 3 TC21101
Xây thô tầng 2 TC21101
Thi công đổ trần tầng 3 TC21101
Thi công đổ trần tầng 3 TC21101
Trát thô biệt thự đồi TC21101
Trát thô biệt thự đồi TC21101
Xây thô tầng 2 TC21101
Xây thô tầng 2 TC21101
Xây thô tầng 2 TC21101
Trat tho biet thu trong doi TC21101
Trat tho biet thu trong doi TC21101
Trat tho biet thu trong doi TC21101
Trat tho biet thu trong doi TC21101
Thi công mái biệt thự TC21101
Thi công mái biệt thự TC21101
Trát thô biệt thự quy mô - TC21101
Trát thô biệt thự quy mô - TC21101
Trát thô biệt thự quy mô - TC21101
Trát thô biệt thự quy mô - TC21101
Lát phòng tắm biệt thự quy mô TC21101
Lát phòng tắm biệt thự quy mô TC21101
Sơn hoàn thiện nội thất biệt thự quy mô TC21101
Sơn hoàn thiện nội thất biệt thự quy mô TC21101
Sơn hoàn thiện nội thất biệt thự quy mô TC21101
Sơn ngoại thất biệt thự quy m,ô TC21101
Thi công cầu thang biệt thự quy mô TC21101
Thi công trần thạch cao biệt thự quy mô TC21101
Thi công trần thạch cao biệt thự quy mô TC21101
Thi công trần thạch cao biệt thự quy mô TC21101
Thi công trần thạch cao biệt thự quy mô TC21101
Trát thô hiên nhà biệt thự quy mô TC21101
Trát thô hoàn thiện biệt thự quy mô TC21101
Trát thô hoàn thiện biệt thự quy mô TC21101
Trát thô hoàn thiện biệt thự quy mô TC21101
Trát thô hoàn thiện biệt thự quy mô TC21101
Lát phòng tắm biệt thự quy mô TC21101
Lát phòng tắm biệt thự quy mô TC21101
Lát sàn biệt thự TC21101
Thi công lát sàn gỗ biệt thự TC21101
Thi công sơn ngoại thất TC21101
Thi công sơn ngoại thất TC21101
Thi công sơn bả nội thất TC21101
Thi công sơn bả nội thất TC21101
Thi công sơn bả ngoại thất TC21101
Thi công sơn bả nội thất TC21101
Thi công sơn bả nội thất TC21101
Thi công sơn bả nội thất TC21101
Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101
Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101
Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101
Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101
Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101
Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101
Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101
Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101
Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101
Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101
Thi công sàn gỗ biệt thự quy mô TC21101
Thi công đá tự nhiên TC21101
Hoàn thiện sơn ngoại thất biệt thự 2 tầng TC21101
Hoàn thiện sơn ngoại thất biệt thự 2 tầng TC21101
Hoàn thiện sơn ngoại thất biệt thự 2 tầng TC21101
Hoàn thiện sơn ngoại thất biệt thự 2 tầng TC21101
Hoàn thiện sơn ngoại thất biệt thự 2 tầng TC21101
Thi công bậc tam cấp biệt thự 2 tầng TC21101
Thi công bậc tam cấp biệt thự 2 tầng TC21101
Thi công cầu thang biệt thự 2 tầng TC21101
Thi công cầu thang biệt thự 2 tầng TC21101
Thi công cầu thang biệt thự 2 tầng TC21101
Thi công cầu thang biệt thự 2 tầng TC21101
Thi công nội thất biệt thự 2 tầng TC21101
Thi công sân biệt thự TC21101
Thi công sân biệt thự TC21101
Thi công sân biệt thự TC21101
Thi công sân biệt thự TC21101
Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101
Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101
Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101
Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101
Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101
Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101
Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101
Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101
Hoàn thiện thi công sân vườn biệt thự đồi TC21101
Hoàn thiện thi công sân vườn biệt thự đồi TC21101
Hoàn thiện thi công sân vườn biệt thự đồi TC21101
Hoàn thiện thi công sân vườn biệt thự đồi TC21101
Hoàn thiện thi công sân vườn biệt thự đồi TC21101
Hoàn thiện thi công sân vườn biệt thự đồi TC21101
Hoàn thiện thi công sân vườn biệt thự đồi TC21101
Cập nhật tiến độ thi công biệt thự Vĩnh Phúc – TC21101
2021

Hoàn thiện ngoại thất biệt thự đồi

Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101 Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101 Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101 Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101 Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101 Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101 Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101

Thi công hoàn thiện sân vườn, chòi nghỉ

Hoàn thiện thi công sân vườn biệt thự đồi TC21101 Hoàn thiện thi công sân vườn biệt thự đồi TC21101 Hoàn thiện thi công sân vườn biệt thự đồi TC21101 Hoàn thiện thi công sân vườn biệt thự đồi TC21101 Hoàn thiện thi công sân vườn biệt thự đồi TC21101 Hoàn thiện thi công sân vườn biệt thự đồi TC21101 Hoàn thiện thi công sân vườn biệt thự đồi TC21101 Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101 Hoàn thiện biệt thự đồi TC21101

Sơn bả hoàn thiện ngoại thất

Hoàn thiện sơn ngoại thất biệt thự 2 tầng TC21101 Hoàn thiện sơn ngoại thất biệt thự 2 tầng TC21101 Hoàn thiện sơn ngoại thất biệt thự 2 tầng TC21101 Hoàn thiện sơn ngoại thất biệt thự 2 tầng TC21101 Thi công bậc tam cấp biệt thự 2 tầng TC21101 Thi công bậc tam cấp biệt thự 2 tầng TC21101 Hoàn thiện sơn ngoại thất biệt thự 2 tầng TC21101

Thi công lan can nhôm đúc

Thi công cầu thang biệt thự 2 tầng TC21101 Thi công cầu thang biệt thự 2 tầng TC21101 Thi công cầu thang biệt thự 2 tầng TC21101 Thi công cầu thang biệt thự 2 tầng TC21101 Thi công nội thất biệt thự 2 tầng TC21101

Thi công đổ sân biệt thự

Thi công sân biệt thự TC21101 Thi công sân biệt thự TC21101 Thi công sân biệt thự TC21101 Thi công sân biệt thự TC21101

Thi công hoàn thiện cơ bản nội thất

Thi công lát sàn gỗ biệt thự TC21101 Lát sàn biệt thự TC21101 Lát phòng tắm biệt thự quy mô TC21101 Lát phòng tắm biệt thự quy mô TC21101

Thi công đá tự nhiên TC21101 Thi công sàn gỗ biệt thự quy mô TC21101 Thi công sơn bả nội thất TC21101 Thi công sơn bả nội thất TC21101 Thi công sơn bả nội thất TC21101 Thi công sơn bả nội thất TC21101 Thi công sơn bả nội thất TC21101

Thi công sơn ngoạt thất

Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101

Thi công sơn ngoại thất TC21101 Thi công sơn ngoại thất TC21101 Thi công sơn bả ngoại thất TC21101 Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101 Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101 Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101 Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101 Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101 Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101 Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101 Sơn ngoại thất biệt thự quy mô TC21101

Trát thô hoàn thiện biệt thự quy mô TC21101 Trát thô hoàn thiện biệt thự quy mô TC21101 Trát thô hoàn thiện biệt thự quy mô TC21101 Trát thô hoàn thiện biệt thự quy mô TC21101 Sơn ngoại thất biệt thự quy m,ô TC21101 Trát thô hiên nhà biệt thự quy mô TC21101

Sơn, hoàn thiện nội thất

Sơn hoàn thiện nội thất biệt thự quy mô TC21101 Sơn hoàn thiện nội thất biệt thự quy mô TC21101 Sơn hoàn thiện nội thất biệt thự quy mô TC21101 Thi công trần thạch cao biệt thự quy mô TC21101 Thi công trần thạch cao biệt thự quy mô TC21101 Thi công trần thạch cao biệt thự quy mô TC21101 Thi công trần thạch cao biệt thự quy mô TC21101 Thi công cầu thang biệt thự quy mô TC21101

Lát phòng tắm biệt thự quy mô TC21101 Lát phòng tắm biệt thự quy mô TC21101

Thi công hệ vì kèo mái kiên cố

Thi công mái biệt thự TC21101 Thi công mái biệt thự TC21101

Trát thô ngoại thất

Trát thô biệt thự quy mô - TC21101 Trát thô biệt thự quy mô - TC21101 Trát thô biệt thự quy mô - TC21101 Trát thô biệt thự quy mô - TC21101

Trat tho biet thu trong doi TC21101 Trat tho biet thu trong doi TC21101 Trat tho biet thu trong doi TC21101 Trat tho biet thu trong doi TC21101

Trát thô biệt thự đồi TC21101

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21101

Trát thô biệt thự đồi TC21101

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21101

Thi công đổ trần tầng 3

Thi công đổ trần tầng 3 TC21101

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21101

Thi công đổ trần tầng 3 TC21101

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21101

Thi công đổ trần tầng 3 TC21101

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21101

Thi công đổ trần tầng 3 TC21101

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21101

Xây thô tầng 2

Xây thô tầng 2 TC21101

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21101

Xây thô tầng 2 TC21101

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21101

Xây thô tầng 2 TC21101

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21101

Xây thô tầng 2 TC21101

Cap nhat tien do thi cong thang 9 TC21101

Xây thô tầng 2 TC21101

Hinh-anh-xay-dung-biet-thu-doi-TC21101

Thi công dầm sắt tầng 2

Đổ trần tầng 2 TC21101

Hinh-anh-xay-dung-biet-thu-doi-TC21101

Thi công dầm sắt tầng 2 TC21101

Hinh-anh-xay-dung-biet-thu-doi-TC21101

Thi công dầm sát tầng 2

Hinh-anh-xay-dung-biet-thu-doi-TC21101

Hình ảnh thi công dầm sắt tầng 2 TC21101

Hinh-anh-xay-dung-biet-thu-doi-TC21101

Thi công xây dụng dầm sắt tầng 2 TC21101

Hinh-anh-xay-dung-biet-thu-doi-TC21101

Thi công dầm sắt cầu thang TC21101

Hinh-anh-xay-dung-biet-thu-doi-TC21101

Xây thô tầng 1

Xây thô tầng 1 TC21101

Hinh-anh-xay-dung-biet-thu-doi-TC21101

Xây thô tầng 1 TC21101

Hinh-anh-xay-dung-biet-thu-doi-TC21101

Thi công dầm sắt tầng 2 TC21101

Hinh-anh-xay-dung-biet-thu-doi-TC21101

Xây thô tầng 1 TC21101

Hinh-anh-xay-dung-biet-thu-doi-TC21101

Xây thô tầng 1 TC21101

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-sang-trong-TC21101

Thi công móng tầng 1

Đổ bê tông móng biệt thự cao cấp TC21101

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-sang-trong-TC21101

Thi công dầm móng biệt thự cao cấp TC21101

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-sang-trong-TC21101

Thi công đường ống nước móng TC21101

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-sang-trong-TC21101

Đổ đất nền làm móng biệt thự TC21101

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-sang-trong-TC21101

Đổ đất nền móng TC21101

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-sang-trong-TC21101

Đổ đất nền móng TC21101

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-sang-trong-TC21101

Thi công dầm sắt nền móng TC21101

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-sang-trong-TC21101

Đổ bê tông nền móng TC21101

Thi công dầm móng TC21101

Hình ảnh thi công đào móng

Đào móng thi công biệt thự sang trọng TC21101

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-sang-trong-TC21101

Hình ảnh đào móng biệt thự sang trọng TC21101

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-sang-trong-TC21101

Khảo sát thực địa trước khi đào móng

Đào đất xây móng - TC21101

Khởi công biệt thự TC21101

Đào đất xây móng - TC21101

Khởi công biệt thự TC21101

Đào đất xây móng - TC21101

Khởi công biệt thự TC21101

Lễ khởi công

Lễ khởi công TC21101

Khởi công biệt thự TC21101

 

 

Nhận tư vấn miễn phí từ nhà thiết kế & kỹ sư xây dựng

  Dự án liên quan

  Nhận tư vấn phong thủy miễn phí

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Showroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy sản xuất nội thất gỗ 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất

   Nhận dự toán thi công miễn phí 

    Logo Betaviet Footer

    TRUNG TÂM THIẾT KẾ - THI CÔNG

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    Hotline: 0915 010 800

    Hành chính: 024 6674 6376

    Email: [email protected]

    Website: https://betaviet.com/

    SHOWROOM 1 - VẬT LIỆU HOÀN THIỆN - THIẾT BỊ

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    SHOWROOM 2 - ĐỒ NỘI THẤT - TRANG TRÍ

    ♦ Tòa nhà Galaxy Centre,  KĐT Thanh Hà, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    Bản đồ đường đi 

    KẾT NỐI THÊM VỚI CHÚNG TÔI

    Youtube Betaviet
    Youtube Betaviet
    Facebook Betaviet
    Facebook Betaviet
    Zalo Betaviet
    Zalo Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Instargram Betaviet
    Instargram Betaviet
    Bản đồ đường đi
    Liên hệ nhận mẫu Miễn Phí
    Chat với chúng tôi qua Facebook
    Chat với chúng tôi qua Zalo
    Hotline Thiết Kế : 091 501 0800

    Copyright © Betaviet since 2009. Alright reserverd. Thương hiệu đã được đăng ký. ® Ghi rõ nguồn "https://betaviet.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.