Thi công nhà phố trọn gói – TC20018

Đào móng biệt thự nhà phố TC20018
Hình ảnh giàn dầm móng biệt thự nhà phố TC20018
Thi công móng biệt thự nhà phố TC20018
Thi công đổ móng biệt thự nhà phố TC20018
Đổ món biệt thự nhà phố TC20018
Xây thô tầng 1 biệt thự nhà phố TC20018
Xây thô biệt thự tầng 1 TC20018
Hình ảnh xây thô tầng 1 - TC20018
Thi công dầm sắt tầng 2 TC20018
Xây thô tầng 2 TC20018
Xây thô tầng 2 TC20018
Xây thô tầng 2 TC20018
Xây thô tầng 2 TC20018
Xây thô tầng 2 TC20018
Xây thô tầng 2 TC20018
Xây thô tầng 2 TC20018
Xây thô tầng 2 TC20018
Thi công dầm sắt tầng 3 TC20018
Thi công dầm sắt tầng 3 TC20018
Thi công dầm sắt tầng 3 TC20018
Thi công dầm sắt tầng 3 TC20018
Thi công dầm sắt tầng 2 TC20018
Thi công dầm sắt tầng 2 TC20018
Đổ trần tầng 4 biệt thự mặt phố TC20018
Đổ trần tầng 4 biệt thự mặt phố TC20018
Đổ trần tầng 4 biệt thự mặt phố TC20018
Đổ trần tầng 4 biệt thự mặt phố TC20018
Xây thô tầng 3 biệt thự mặt phố TC20018
Xây thô tầng 3 biệt thự mặt phố TC20018
Xây thô tầng 3 biệt thự mặt phố TC20018
Xây thô tầng 3 biệt thự mặt phố TC20018
Xây thô tầng 3 biệt thự mặt phố TC20018
Xây thô tầng 3 biệt thự mặt phố TC20018
Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018
Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018
Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018
Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018
Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018
Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018
Xây thô tầng 4 biệt thự mặt phố TC20018
Xây thô tầng 4 biệt thự mặt phố TC20018
Xây thô tầng 5 biệt thự mặt phố TC20018
Xây thô tầng 5 biệt thự mặt phố TC20018
Xây thô tầng 5 biệt thự mặt phố TC20018
Đổ trần tầng 7 biệt thự nhà phố TC20018
Đổ trần tầng 7 biệt thự nhà phố TC20018
Đổ trần tầng 7 biệt thự nhà phố TC20018
Trát thô các tầng biệt thự nhà phố TC20018
Xây thô tầng 6 biệt thự nhà phố TC20018
Xây thô tầng 6 biệt thự nhà phố TC20018
Xây thô tầng 6 biệt thự nhà phố TC20018
Xây thô tầng 7 biệt thự nhà phố TC20018
Trát trang trí hoàn thiện thô TC20018
Trát trang trí hoàn thiện thô TC20018
Trát trang trí hoàn thiện thô TC20018
Trát trang trí hoàn thiện thô TC20018
Trát trang trí hoàn thiện thô TC20018
Trát trang trí hoàn thiện thô TC20018
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018
Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018
Thi công thô biệt thự phố - TC20018
Thi công thô biệt thự phố - TC20018
Thi công thô biệt thự phố - TC20018
Thi công thô biệt thự phố - TC20018
Thi công thô biệt thự phố - TC20018
Trát thô biệt thự phố TC20018
Trát thô biệt thự phố TC20018
Trát thô biệt thự phố TC20018
Trát thô biệt thự phố TC20018
Trang trí phào chỉ ngoại thất TC20018
Trang trí phào chỉ ngoại thất TC20018
Trang trí phào chỉ ngoại thất TC20018
Trang trí phào chỉ ngoại thất TC20018
Trang trí phào chỉ ngoại thất TC20018
Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018
Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018
Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018
Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018
Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018
Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018
Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018
Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018
Thi công thô biệt thự nhà phố TC20018
Thi công thô biệt thự nhà phố TC20018
Thi công thô biệt thự nhà phố TC20018
Thi công thô biệt thự nhà phố TC20018
Thi công thô biệt thự nhà phố TC20018
Thi công thô biệt thự nhà phố TC20018
Thi công thô biệt thự nhà phố TC20018
Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018
Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018
Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018
Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018
Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018
Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018
Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018
Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018
Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018
Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018
Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018
Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018
Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018
Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018
Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018
Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018
Thi công trang trí hoàn thiện thô TC20018
Thi công trang trí hoàn thiện thô TC20018
Thi công trang trí hoàn thiện thô TC20018
Thi công trang trí hoàn thiện thô TC20018
Thi công trang trí hoàn thiện thô TC20018
Thi công trần thạch cao TC20018
Thi công trần thạch cao TC20018
Thi công trần thạch cao TC20018
Thi công trần thạch cao TC20018
Thi công trần thạch cao TC20018
Thi công trần thạch cao TC20018
Thi công trần thạch cao TC20018
Thi công trần thạch cao TC20018
Thi công trần thạch cao TC20018
Thi công trần thạch cao TC20018
Thi công trần thạch cao TC20018
Thi công trần thạch cao TC20018
Thi công trần thạch cao TC20018
Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018
Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018
Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018
Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018
Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018
Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018
Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018
Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018
Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018
Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018
Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018
Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018
Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018
Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018
Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018
Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018
Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018
Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018
Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018
Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018
Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018
thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (1)
thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (2)
thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (3)
thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (4)
thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (5)
thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (6)
thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (7)
thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (8)
thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (9)
Thi công nhà phố trọn gói – TC20018

Hoàn thiện nội thất biệt thự tân cổ điển

thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (1) thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (2) thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (3) thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (4) thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (5) thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (6) thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (7) thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (8) thi-cong-nha-pho-tron-goi-tc20018 (9)

Thi công nội thất gỗ cao cấp trọn gói các không gian

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Thi công dát vàng nội thất biệt thự cổ điển TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất trọn gói TC20018

Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018

Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018

Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018

Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018

Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018

Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018

Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018

Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018

Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018

Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018

Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018

Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018

Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018

Thi công trọn gói nội thất gỗ cao cấp TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ cao cấp

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Thi công nội thất gỗ phòng thờ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Cập nhật tiến độ thi công nội thất gỗ TC20018

Thi công trần thạch cao

Thi công trần thạch cao TC20018

Thi công trần thạch cao TC20018

Thi công trần thạch cao TC20018

Thi công trần thạch cao TC20018

Thi công trần thạch cao TC20018

Thi công trần thạch cao TC20018

Thi công trần thạch cao TC20018

Thi công trần thạch cao TC20018

Thi công trần thạch cao TC20018

Thi công trần thạch cao TC20018

Thi công trần thạch cao TC20018

Thi công trần thạch cao TC20018

Thi công trần thạch cao TC20018

Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố

Thi công trang trí hoàn thiện thô TC20018

Thi công trang trí hoàn thiện thô TC20018

Thi công trang trí hoàn thiện thô TC20018

Thi công trang trí hoàn thiện thô TC20018

Thi công trang trí hoàn thiện thô TC20018

Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018

Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018

Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018

Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018

Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018

Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018

Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018

Hoàn thiện biệt thự phố tân cổ điển TC20018

Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018

Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018

Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018

Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018

Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018

Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018

Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018

Trang trí ngoại thất biệt thự nhà phố TC20018

Trát trang trí hoàn thiện thô

Thi công thô biệt thự nhà phố TC20018 Thi công thô biệt thự nhà phố TC20018 Thi công thô biệt thự nhà phố TC20018 Thi công thô biệt thự nhà phố TC20018 Thi công thô biệt thự nhà phố TC20018 Thi công thô biệt thự nhà phố TC20018 Thi công thô biệt thự nhà phố TC20018

Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018 Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018 Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018 Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018 Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018 Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018 Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018 Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC20018

Trang trí phào chỉ ngoại thất TC20018 Trang trí phào chỉ ngoại thất TC20018 Trang trí phào chỉ ngoại thất TC20018 Trang trí phào chỉ ngoại thất TC20018 Trang trí phào chỉ ngoại thất TC20018

Trát thô biệt thự phố TC20018 Trát thô biệt thự phố TC20018 Trát thô biệt thự phố TC20018 Trát thô biệt thự phố TC20018

Thi công thô biệt thự phố - TC20018 Thi công thô biệt thự phố - TC20018 Thi công thô biệt thự phố - TC20018 Thi công thô biệt thự phố - TC20018 Thi công thô biệt thự phố - TC20018

Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018 Hoàn thiện xây thô cơ bản biệt thự nhà phố TC20018

Trát trang trí hoàn thiện thô TC20018 Trát trang trí hoàn thiện thô TC20018 Trát trang trí hoàn thiện thô TC20018 Trát trang trí hoàn thiện thô TC20018 Trát trang trí hoàn thiện thô TC20018 Trát trang trí hoàn thiện thô TC20018

Xây thô tầng 7

Xây thô tầng 6 biệt thự nhà phố TC20018 Xây thô tầng 7 biệt thự nhà phố TC20018 Trát thô các tầng biệt thự nhà phố TC20018

Thi công đổ trần tầng 7

Đổ trần tầng 7 biệt thự nhà phố TC20018 Đổ trần tầng 7 biệt thự nhà phố TC20018 Đổ trần tầng 7 biệt thự nhà phố TC20018

Xây thô tầng 6

Xây thô tầng 6 biệt thự nhà phố TC20018 Xây thô tầng 6 biệt thự nhà phố TC20018

Xây thô tầng 5

Xây thô tầng 5 biệt thự mặt phố TC20018 Xây thô tầng 5 biệt thự mặt phố TC20018 Xây thô tầng 5 biệt thự mặt phố TC20018

Thi công đổ trần tầng 5

Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018 Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018 Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018 Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018 Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018 Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018 Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018 Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018 Thi công đổ trần tầng 5 - TC20018

Xây thô tầng 4

Xây thô tầng 4 biệt thự mặt phố TC20018 Xây thô tầng 4 biệt thự mặt phố TC20018

Thi công dầm sắt, đổ trần tầng 4

Đổ trần tầng 4 biệt thự mặt phố TC20018

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu mat pho TC20018

Đổ trần tầng 4 biệt thự mặt phố TC20018

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu mat pho TC20018

Đổ trần tầng 4 biệt thự mặt phố TC20018

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu mat pho TC20018

Đổ trần tầng 4 biệt thự mặt phố TC20018

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu mat pho TC20018

Xây thô tầng 3

Xây thô tầng 3 biệt thự mặt phố TC20018

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu mat pho TC20018

Xây thô tầng 3 biệt thự mặt phố TC20018

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu mat pho TC20018

Xây thô tầng 3 biệt thự mặt phố TC20018

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu mat pho TC20018

Xây thô tầng 3 biệt thự mặt phố TC20018

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu mat pho TC20018

Xây thô tầng 3 biệt thự mặt phố TC20018

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu mat pho TC20018

Xây thô tầng 3 biệt thự mặt phố TC20018

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu mat pho TC20018

Thi công dầm sắt tầng 3 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Thi công dầm sắt tầng 3 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Thi công dầm sắt tầng 3 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Thi công dầm sắt tầng 3 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Xây thô tầng 2

Thi công dầm sắt tầng 2 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Thi công dầm sắt tầng 2 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Thi công dầm sắt tầng 2 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Xây thô tầng 2 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Xây thô tầng 2 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Xây thô tầng 2 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Xây thô tầng 2 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Xây thô tầng 2 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Xây thô tầng 2 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Xây thô tầng 2 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Xây thô tầng 2 TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-mat-pho-TC20018

Xây thô tầng 1

Xây thô biệt thự tầng 1 TC20018

Hinh-anh-thi-cong-tong-thau-TC20018

Hình ảnh xây thô tầng 1 - TC20018

Hinh-anh-thi-cong-tong-thau-TC20018

Hinh-anh-thi-cong-tong-thau-TC20018

Xây thô tầng 1 biệt thự nhà phố TC20018

Hinh-anh-thi-cong-tong-thau-TC20018

Thi công cốt thép dầm móng

Đổ món biệt thự nhà phố TC20018

Hinh-anh-thi-cong-tong-thau-TC20018

Thi công đổ móng biệt thự nhà phố TC20018

Hinh-anh-thi-cong-tong-thau-TC20018

Hình ảnh giàn dầm móng biệt thự nhà phố TC20018

Hinh-anh-thi-cong-tong-thau-TC20018

Đào móng

Thi công móng biệt thự nhà phố TC20018

Đào móng biệt thự nhà phố TC20018

Hinh-anh-thi-cong-tong-thau-TC20018

Nhận tư vấn miễn phí từ nhà thiết kế & kỹ sư xây dựng

  Dự án liên quan

  Nhận tư vấn phong thủy miễn phí

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Showroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy sản xuất nội thất gỗ 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất

   Nhận dự toán thi công miễn phí 

    Logo Betaviet Footer

    TRUNG TÂM THIẾT KẾ - THI CÔNG

    Bản đồ đường đi 

    Hotline: 0915 010 800

    Email: lienhe@betaviet.com

    Website: https://betaviet.com/

    * HÀ NỘI: Tòa nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco 5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    *TP HỒ CHÍ MINH: 03.22, Lầu 3 tòa nhà Asiana Capella, 184 Trần Văn Kiểu, Q.6, TP. HCM

    *NGHỆ AN: LK5-05, Khu liền kề Trường Thịnh Phát, Đ. Trương Văn Lĩnh, TP. Vinh, Nghệ An

    *THANH HÓA: 125 Bùi Đạt, P. An Hoạch, TP. Thanh Hóa

    *HẢI DƯƠNG: Số 118 Đ. Thanh Bình, TP. Hải Dương

    *BẮC NINH: 99 Đ. Lê Thánh Tông, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh

    SHOWROOM 1 - VẬT LIỆU HOÀN THIỆN - THIẾT BỊ

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    SHOWROOM 2 - ĐỒ NỘI THẤT - TRANG TRÍ

    ♦ Tòa nhà Galaxy Centre,  KĐT Thanh Hà, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    Bản đồ đường đi 

    KẾT NỐI THÊM VỚI CHÚNG TÔI

    Youtube Betaviet
    Youtube Betaviet
    Facebook Betaviet
    Facebook Betaviet
    Zalo Betaviet
    Zalo Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Instargram Betaviet
    Instargram Betaviet
    Bản đồ đường đi
    Liên hệ nhận mẫu Miễn Phí
    Chat với chúng tôi qua Facebook
    Chat với chúng tôi qua Zalo
    Hotline Thiết Kế : 091 501 0800

    Copyright © Betaviet since 2009. Alright reserverd. Thương hiệu đã được đăng ký. ® Ghi rõ nguồn "https://betaviet.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.